CLT's in Vlaanderen

 
 

CLT Gent wil uiteraard CLT-projecten realiseren in... Gent. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat we ook op Vlaams niveau actief zijn om het CLT-gedachtegoed te verspreiden en promoten. De meerwaarde van dit duurzaam betaalbaar woonmodel is dan ook groot. We zien het als een nieuwe moderne vorm van sociale huisvesting. In deze verkiezingstijden is het dan ook van belang om onze vragen naar een kader op bovenlokaal niveau op tafel te leggen.

De gevraagde ondersteuning is noodzakelijk voor CLT Gent én alle andere CLT-projecten die we in Vlaanderen willen zien ontstaan. We vragen dit dan ook niet alleen, we werken hiervoor samen binnen het Vlaams CLT-Platform dat het middenveld rond aanverwante initiatieven verenigt.

Samen ijveren we voor een doorbraak van CLT in Vlaanderen.
Daarom vraagt het CLT-Platform aan de Vlaamse overheid:
1. Een opstartfonds voor CLT-projecten ten behoeve van kwetsbare groepen: het VMSW-
grondfonds is ter beschikking voor de verwerving van grond en panden; én 10 miljoen euro
ondersteunt opstart, betaalbaarheid en aanleg van infrastructuur voor 500 CLT-woningen;
2. Een aangepaste regelgeving, met de SHM of de CLT als bouwheer, voor de prefinanciering en
een verlaagde btw, de inschakeling van de sociale lening voor de CLT-kopers; én spoedig het
uitvoeringsbesluit voor Vlaamse Wooncode art. 40 en art. 42;
3. De toewijs via een eigen CLT-koopreglement met voorrang aan wie in aanmerking komt voor
sociale huur en behoud van de maximum inkomensgrens sociale koop, met regels voor
participatie en gemeenschapsvorming, maar ook de vrijheid in contextuele criteria;
4. Ruimte geven om gemengde projecten op te starten voor private én sociale woningen in de
huur- en koopsector met CLT-woningen. Er is ook plek voor CLT-huurunits die kunnen beheerd
worden door sociale verhuurkantoren. In deze projecten kunnen naast wonen ook
gemeenschapsvoorzieningen meegenomen worden die inspelen op de wijknoden zoals een
ontmoetingsplek, buurtwinkel, buurtgerichte zorg, kinderopvang.
5. CLT als incubator voor sociale wijkvernieuwing en wijkontwikkeling met aandacht voor lage
inkomens, participatie en collectiviteit. Er is een rol weggelegd voor CLT in de aanpak van het
bestaand patrimonium naar het voorbeeld van Dampoort KnapT OP! en Collectief Goed cvba-
so.

Verder lezen over de kenmerken, drijfveren en meerwaarde van CLT’s, doe je hier in de volledige nota.
We werkten tevens beleidsaanbevelingen uit die op detailniveau blootleggen wat er in de wetgeving zou moeten veranderen om CLT's in Vlaanderen alle kansen tot ontwikkelen te geven die ze verdienen. Deze werden donderdag 26 september 2019 te Gent voorgesteld.