Geschiedenis CLT Gent

 
 

Bekijk ook ons foto-album. 

2010

 • 19 januari 2010: De Werkgroep Samenhuizen, Lokaal Sociaal Beleid, maakt een conceptnota ‘Gentse Wooncoöperatie’ op.
 • voorjaar 2010: presentatie en bespreking conceptnota bij kabinet Schepen Temmerman en Dienst Wonen Stad Gent
 • 16 april 2010: Een delegatie vanuit Gent bezoekt woonproject ‘L’Espoir’ in de Molenbeekse Finstraat.
 • 25 november 2010: bespreking van CLT concept op Gentse Woonraad

2012

 • januari 2012: pilootproject Coöperatief Ondernemen: start haalbaarheidsstudie CLT 
 • februari 2012: Kandidaat-bewoners voor CLT komen een eerste keer samen en doen dit vanaf dit moment tweewekelijks (i.s.m. SIVI vzw).
 • 10 februari 2012: Eerste stuurgroep CLT: middenveldorganisaties en experts verenigen zich, later treden ook twee bewonersafgevaardigden toe. De stuurgroep begeleidt de haalbaarheidsstudie en blijft daarna een reflectiekamer die de realisatie van het CLT concept nastreeft.
 • 29 maart 2012: Ondertekening Charter CLT Gent: 27 middenveldorganisaties, kenniscentra en overheden ondertekenen een Charter CLT Gent, waarin ze verklaren achter de basisprincipes van Community Land Trust te staan. Ondertussen zijn dat meer dan 50 organisaties geworden.
 • 26 juni 2012: eerste volksvergadering met de buurt over CLT in Dampoort - Sint-Amandsberg
 • 26 september 2012: presentatie van de blauwdruk op een studiedag met lezingen door Dave Smith (East London CLT) en Geert De Pauw (Platform CLT Brussel)
 • 14 oktober 2012: Alle Gentse politieke partijen nemen een luik(je) CLT op in hun verkiezingsprogramma.
 • november 2012: Kandidaat-bewoners organiseren zich in de spaargroep CLT Gent. Elke maand wordt hiervoor een vaste som gespaard op de gemeenschappelijke rekening.

2013

 • februari 2013: advies Vlaamse Woonraad: ‘CLT’s bevinden zich in een experimentele fase, en dienen de nodige kansen te krijgen om zich te ontwikkelen. De Vlaamse Woonraad meent dat het beleid een algemeen kader kan scheppen waarbinnen allerlei experimentele vormen kunnen gedijen. In latere fase kan dan op basis van de aangetoonde effectiviteit, doelmatigheid en duurzaamheid een meer structureel verankerd kader worden ontworpen.'
 • 17 april 2013: Hilde Reynvoet, directeur Dienst Wonen Stad Gent, geeft tekst en uitleg bij het concept CLT aan de Commissie Wonen van het Vlaams parlement.
 • 1 en 2 juli 2013: uitwisselings- en denkdagen over CLT's in België en Europa (Gent/Brussel), resultaat is de publicatie Stapstenen tussen huur en koop 
 • 6 december 2013: oprichting vzw CLT Gent - statuten

2014

 • begin 2014: start project sociale innovatie – noodkoop in de Dampoortwijk 
 • maart 2014: Oprichting Vlaams CLT Platform: 17 middenveldorganisaties tekenen het Vlaams CLT Charter en zetten zich achter de doelstellingen om CLT in Vlaanderen te realiseren. 
 • mei 2014: Voorstelling van het masterplan voor Meulestede: de Vlaamse Bouwmeester schaart zich achter het CLT concept. De stedenbouwkundige oefening resulteert in een nieuw bouwveld voor het CLT project, niet langer op de Kop van Meulestede, maar aan de achterkant van de Goedendagstraat. 
 • juli 2014: De raad van bestuur van de VMSW stemt in om sociale leningen te verstrekken aan CLT woningen. 
 • oktober 2014: 4-daags bezoek van John Davis aan Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In Gent werd een masterclass ingericht (60 deelnemers), een open publieksavond (120 deelnemers), een politieke lunchontmoeting (11 deelnemers) en een stakeholdersoverleg (21 deelnemers). 

2015

 • januari 2015: 10 gezinnen van Dampoort KnapT OP ondertekenden de overeenkomst voor de uitgestelde lening met OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 
 • februari 2015: De kandidaat-bewonersgroep werkt een voorstel van ‘bouwprogramma’ uit voor het nieuwbouwproject op Meulestede. Een tweede reeks van 6 vormingsavonden voor kandidaat-bewoners start. 
 • april 2015: Sogent is bereid een erfpacht van 99 jaar af te sluiten voor de ter beschikking gestelde grond in Meulestede (achterkant Goedendagstraat). 
 • juni 2015: CLT doet een wijkbevraging bij 100 bewoners van Meulestede omtrent communitywerking in de wijk. De thema’s winkels, tijdelijke invulling en jongeren worden als meest relevant gezien om vanuit CLT iets mee te doen.
 • juli 2015: Minister Homans stelt ‘bisconceptnota sociale koop’ voor. CLT wordt daarbij vermeldt en gedefinieerd. Principes zoals ‘inbreng van gronden’ en ‘lage inkomensgroepen’ werden daarbij overgenomen.
 • augustus 2015: De eerste werken van het project ‘Dampoort Knapt Op’ starten. Op basis van de ervaringen binnen dit project formuleren we enkele beleidsvoorstellen over ‘duurzame stadvernieuwing tbv kwetsbare doelgroepen via systemen van subsidieretentie’. Het artikel 'volhoudbare stadsvernieuwing' in het tijdschrift Frank gaat hier dieper op in.  
 • september 2015: De commissie wonen van Vlaams parlement trekt op werkbezoek naar de VS en Canada. Er wordt ook 1 dag uitgetrokken voor bezoeken aan CLT projecten. Commissieleden zijn nadien enthousiast over de uitgesproken participatieve manier van werken. 
 • najaar 2015: infotoer langsheen de Vlaamse provincies: in Leuven, Brugge, Antwerpen en Gent komen een 200 tal professionals luisteren en praten over CLT
 • december 2015: ontmoetingavond ‘de commons en clt’ – Jean Lieven introduceert ‘de commons’,  diverse middenveldorganisaties getuigen hoe ze kunnen bijdragen tot CLT Gent