11 maart 2014: CLT opgenomen in Beleidsnota minister Homans

 
 

Zopas is de Beleidsnota Wonen 2014-2019 van minister Homans ter beschikking gesteld.

Op pagina 20 van het document vonden we het volgende:

 

‘2.1.2. Mogelijkheden van recht van erfpacht en recht van opstal onderzoeken

Het recht van erfpacht en het recht van opstal zijn instrumenten die het mogelijk maken om de betaalbaarheid van een eigen woning te bevorderen. Immers kan bij deze instrumenten het eigendomsrecht op de grond worden afgesplitst van het eigendomsrecht op de woning. Dit laat toe dat een kandidaat-koper enkel de woning moet aankopen en dus niet de bijhorende grond, die eigendom blijft van de erf- of de opstalgever.

De erfpachtconstructie en de opstalconstructie zijn binnen het Vlaamse woonbeleid vooralsnog grotendeels onbekend en bijgevolg onbemind. In de komende regeerperiode zal ik bekijken hoe ik meer kan inzetten op deze instrumenten. Een eerste stap is het in kaart brengen van de bestaande knelpunten. Vervolgens wordt een algemeen kader opgemaakt voor CLT’s, SHM’s en lokale overheden die op de erfpacht- en opstalkar willen springen. Ik zal de sociale woonactoren vragen om hierin mee het voortouw te nemen. Ook zal ik informatie- en sensibiliseringscampagnes uitwerken voor burgers en banken.’

 
 
Dit geeft duidelijk aan dat de eerstkomende tijd, ook op Vlaams vlak, een pak ‘werk op de plank’ wacht.
Het voorbeeldproject waar we in Gent samen zo hard aan werken, wordt in die zin nog belangwekkender.

 

De volledige beleidsnota vind je hier.