Waarom CLT

 
 

Waarom CLT interessant is om in te investeren 

1. Voor de eigenaar/deelnemer:
  • De aankoper verwerft de volle eigendom van de woning, zodat hij ook gebruik kan maken van de bestaande premies, toelagen en belastingvermindering
  • Het systeem maakt het mogelijk voor kwetsbare groepen om kwalitatief te wonen en tegelijk kapitaal te vergaren voor volgende generaties. In die zin draagt CLT Gent bij aan het doelgroepenbeleid en maakt ze het de mensen mogelijk om de armoedecirkel te doorbreken.
  • De CLT zorgt voor woonzekerheid en betaalbaarheid van wonen voor een groep kwetsbare mensen.
 
2. Voor de buurt én bewoner: 
  • Dit systeem zorgt voor medeverantwoordelijkheid, tegenover de CLT, tegenover de eigendom van de CLT, tegenover de mede-eigenaars en de gemeenschap waarin men terecht komt. Het systeem wordt toegepast in een wijkcontext. De CLT wordt een partner in de algemene gemeenschap- en wijkopbouw en beoogt groepsvorming en een maatschappelijk surplus.
  • Het individueel gegeven van het verbeteren van de woonsituatie krijgt een collectieve dimensie. 
  • Een goed uitgewerkt programma zorgt voor verhoogde betrokkenheid. Dit kan op verschillende manieren: 
- regelmatig samenkomen;
- motiveren tot participatie, aangepaste werkwijze en realistisch tempo;
- vorming, ook m.b.t. het opnemen van verantwoordelijkheid in en buiten CLT.
 
3. Voor de overheid:
  • Dit systeem kan gebruikt worden om kwaliteitsverbetering te introduceren bij bestaande eigenaars (noodkopers). Deze eigenaars zouden, door lid te worden van de CLT, hun grond verkopen aan CLT Gent, er een recht van opstal of erfpacht voor bekomen en financiële middelen om de woning kwalitatief in orde te brengen. Dit systeem maakt dus kwalitatieve, duurzame woonverbetering mogelijk, ook voor noodkopers.
  • Het gesubsidieerde belastinggeld wordt niet voor één bewoner, maar voor meerdere opeenvolgende generaties bewoners ingezet. Dit heet subsidieretentie, subsidies voor CLT zijn duurzame en éénmalige investeringen. Bewoners die subsidies ontvangen, moeten die immers terugbetalen bij de verkoop van de woning. Zo komen overheidsmiddelen op langere termijn ten goede aan meerdere betrokkenen en een ruimere gemeenschap. Het betaalbaar houden van woningen op lange termijn, kan ook speculatie en prijsstijgingen tegengaan (multiplicatoreffect). 
  • Het is een alternatief dat de toegankelijkheid tot wonen voor de laagste inkomensgroepen vergroot. Doordat mensen met een laag inkomen woonzekerheid hebben, krijgen ze meer ruimte om zicht te ontplooien op tal van andere levensdomeinen en worden ze sterker. De CLT biedt hen bovendien de mogelijkheid om zeer actief aan de realisatie van he woonproject en de woongemeenschap te werken. De maatschappelijke winst is dus groot.